Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser sammen med barn og voksne. Regjeringen ønsker å legge til rette for tidlig innsats og bedre oppfølging av barn, unge og voksne med særskilte behov. Tidlig innsats defineres slik:

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder.

Barnehagene i Rennesøy kommune har i flere år jobbet med programmet Være Sammen, og dette skal hjelpe oss å øke vår bevissthet rundt arbeidet med sosial kompetanse.

Målet med Være Sammen er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, håndtering av utfordrende adferd, implementering og organisasjonsutvikling.

Når Være Sammen blir implementert i barnehagen, skjer det som en kompetanseutvikling av de ansatte. Kompetanseløftet omfatter både teoretisk forståelse og mestring av egen praksis. Gjennom teori, kollegaveiledning og omfattende programpakke vil Være Sammen gjøre barnehagene til den beste arenaen for barnets vekst og modning.

Kommunikasjon og språk

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Barna skal få møte og være del av et rikt og variert språkmiljø som omfatter både fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Språklig og kommunikativ kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre og for å kunne delta i lek. Ny rammeplan omfatter tydeligere og økte krav til barnehagens arbeid med kommunikasjon og språk. Arbeidet med barnas språktilegnelse er en sentral del av barnehagehverdagen. Personalet kan observere, dokumentere og vurdere språkmiljøet og språket til enkeltbarn som grunnlag for å skape et godt språkmiljø og tilpasset språkstimulering for alle barn.

Formål og innhold

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende…

Les mer

Satsingsområde

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt…

Les mer

Årsplan

Velkommen til Bru barnehage. Årsplan 2019-2020…